REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHARMASIS.PL

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Sklep Internetowy www.pharmasis.pl  prowadzony przez Ekspres Apteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pabianicka 26/2, 04-219 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000525146; REGON 147451237; NIP 113 288 04 58 

na warunkach, określonych niniejszym Regulaminem. 

1.        Definicje:

1) Sklep Internetowy lub Sklep: dostępna pod adresem internetowym www.pharmasis.pl usługa, umożliwiającą dokonywanie zakupów towarów z aktualnej oferty handlowej Sprzedającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) Sprzedający: podmiot prowadzący Sklep Internetowy, tj. Ekspres Apteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

3) Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym,

4) Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem,

5) Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupu Produktu, oferowanego do sprzedaży przez Sklep Internetowy,

6) Konsument: osoba fizyczna, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą; osoba fizyczna, która przy zamówieniu Produktu zażądała doręczenia faktury VAT, podając numer identyfikacji podatkowej, jest uważana za podmiot, nie będący Konsumentem,

7) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8) DOK: Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego www.pharmasis.pl , e-mail: kontakt@pharmasis.pl, tel. 22 290 59 04, korespondencję do DOK należy wysyłać na adres: EKSPRES APTECNZY Sp. z o.o., ul. Płowiecka 3, 04-501 Warszawa,

9) Zamówienie: wysłanie formularza udostępnionego w ramach Sklepu, określającego Produkty w podanej cenie, zamówione przez Konsumenta zgodnie z poniższym regulaminem. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu,

10) Przelew online lub Przelew – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole),

11) Karta płatnicza - karta Visa lub Mastercard - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki,

12) Opłata za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera.

 

Przez złożenie zamówienia na określony Produkt Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.

 

2.        Informacje o towarach, zamieszczone na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3.        Działalność Sklepu obejmuje  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie realizuje wysyłki towarów za granicę, za wyjątkiem przypadków ustalanych indywidualnie.

4.        W swojej działalności Sprzedający stosuje zalecenia  Codex Alimentarius (Kodeksu Żywnościowego). Z założeniami Kodeksu można zapoznać się za pośrednictwem strony www Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (http://www.ijhars.gov.pl/), a także  http://www.codexalimentarius.org/.

II. Korzystanie ze sklepu i składanie zamówień

1.        Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest:

1) urządzenie końcowe z przeglądarką internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki

2) aktywne konto poczty elektronicznej.

3.        W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za skutki zakłóceń lub niemożności korzystania ze Sklepu Internetowego, wynikłe z siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich lub niekompatybilności urządzenia Klienta z infrastrukturą Sklepu Internetowego.

4.        Złożenie zamówienia następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu i jego zatwierdzenie.

5.        Złożenie zamówienia wymaga uprzedniego zarejestrowania się i utworzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia danych do logowania na konto Klienta przed dostępem osób trzecich i ponosi odpowiedzialność za skutki posługiwania się przez osoby trzecie danymi do logowania Klienta.

6.        Zamówienia mogą być składane całodobowo, we wszystkie dni roku. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele i święta, będą przygotowywane do wysyłki w najbliższym dniu roboczym.

7.        Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty kupna, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na warunkach, podanych w opisie Produktu oraz  na warunkach niniejszego Regulaminu.

8.        Każdy przypadek złożenia Zamówienia jest potwierdzany przez Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie (numer telefonu podany w zamówieniu) w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od daty jego złożenia.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i dokonywane jest pocztą elektroniczną.   Zamówienie, niepotwierdzone przez Sprzedającego, uważa się za odrzucone.

9.        Na każdym etapie składania i realizacji zamówienia Klient może się skontaktować z DOK Sklepu Internetowego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

10.    Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub zaniechać rezerwowania Produktów dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu Internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

11.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi: 

1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

3) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie   

12.    W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

III. Ceny i warunki płatności

1.        Ceny Produktów, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, są podane w złotych polskich i są cenami brutto, to jest  zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2.        Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów na końcu zamówienia. Koszt dostawy może się zmieniać w zależności od formy płatności (opłata z kartą kredytową bądź przelewem) lub akcji promocyjnych obowiązujących w momencie składania Zamówienia przez Klienta

3.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

4.        Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5.        Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia: Karta płatnicza, Przelew oraz Opłata za pobraniem.

6.        Sprzedający zastrzega sobie prawa zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

7.        Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówione Produkty pozostają one własnością Sprzedającego.

8.        Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, że jest uprawniony do używania Karty płatniczej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów zakupu Produktów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących realizacji płatności przed dostarczeniem Produktu.

9.        Dla zamówień o wartości do 500,00 zł (pięćset złotych)  formą płatności jest zapłata: Kartą płatniczą lub  przelewem lub gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki (Opłata za pobraniem).

10.    W odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 500,00 zł (jednego tysiąca złotych), Sprzedający może żądać płatności Przelewem, na wskazany rachunek bankowy.

11.    Przy płatności Przelewem lub Kartą płatniczą Klient zgadza się na dokonanie zapłaty ceny za Produkt niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie  Zamówienia, nie później jednak niż przed dniem nadana przesyłki przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach Klient zobowiązany jest zapłacić cenę po nadejściu Produktu na miejsce przeznaczenia i jego sprawdzeniu, o którym mowa w pkt IV.7.

12.    Dostępne aktualnie formy płatności każdorazowo wskazywane są w formularzu zamówienia.

13.    Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę lub odwrotnie.

IV. Warunki dostawy

1.        Zamówione Produkty są wysyłane pod adres, wskazany w Zamówieniu, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.        Dostarczenie Produktów następuje na koszt Klienta lub na innych zasadach określonych w akcjach promocyjnych obowiązujących w momencie składania przez Klienta Zamówienia.

3.        Aktualne stawki opłat określone są w formularzu zamówienia i dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.        W przypadku uzgodnienia dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy jest indywidualnie uzgadniany w drodze komunikacji pocztą elektroniczną.

5.        Wysyłki Produktów dokonywane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

6.        Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały dostarczone w powyższym terminie oraz niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym opóźnieniu dostarczenia przesyłki, gdyby takie miało wystąpić. Dłuższy termin realizacji Zamówienia może być również zastrzeżony w opisie konkretnego Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez  firmę kurierską.

7.        Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.

8.        Sprzedający wystawia fakturę VAT na podstawi danych przesłanych przez Klienta.

9.        Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

V.  Gwarancja, Reklamacje

1.        Produkty posiadają gwarancję, jeśli jest to wymienione na fakturze lub w karcie gwarancyjnej. Gwarancja jest ważna, jeśli instrukcje oraz warunki gwarancji opisane w karcie gwarancyjnej lub na fakturze są przestrzegane. Okres gwarancji jest wymieniony w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Informacje dotyczące gwarancji można również znaleźć w opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Jeśli Sklep Internetowy nie zawiera żadnych informacji na temat gwarancji, Produkt nie posiada żadnych gwarancji.

2.        Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, w myśl odpowiednich regulacji kodeksu cywilnego. W stosunku do Produktów, na które została udzielona gwarancja jakości, Klient ma prawo wyboru co do korzystania z gwarancji jakości lub rękojmi za wady w myśl postanowień kodeksu cywilnego.

3.        Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

4.        Wraz ze złożeniem reklamacji należy przesłać reklamowany Produkt na koszt gwaranta (Sprzedającego). Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady.

5.        Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej złożenia i powiadomi Klienta  o dalszym toku postępowania, w szczególności w przypadku odmowy uznania reklamacji.

6.        W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci koszty nabycia reklamowanego Produktu (koszt produktu oraz koszt najtańszej dostawy oferowanej w sklepie internetowym), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.        W odniesieniu do Klienta, nie będącego Konsumentem, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ograniczona jest do faktycznie zapłaconej ceny Produktu wraz z kosztami dostawy.

8.        Reklamacje, wraz z reklamowanym Produktem, powinny być składane pisemnie do DOK na adres: Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Pharmasis.pl, EKSPRES APTECZNY Sp. z o.o., ul. Płowiecka 3, 04-501 Warszawa

VI. Odstąpienie od umowy

1.        Konsument, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w VI.11.)  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

2.        W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Konsument powinien w wyznaczonym w pkt VI.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierujące je na adres:

EKSPRES APTECZNY Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 3,
04-501 Warszawa

z dopiskiem: „Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Pharmasis”

albo

przesłać na adres e-mail: kontakt@pharmasis.pl

3.        Jeżeli Konsument  skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, tj. wysyłając e-mail na adres: kontakt@pharmasis.pl , Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

4.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów Konsument może także złożyć na formularzu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

5.        Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Produktów wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt VI.1 na wskazany powyżej adres lub e-mail.

6.        W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów Konsument zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczania o którym mowa w pkt VI.2-5 – zwrócić Sprzedającemu Produkty na wskazany poniżej adres:

EKSPRES APTECZNY Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 3
04-501 Warszawa

z dopiskiem: „Zwrot Zamówienia Pharmasis”

Przed odesłaniem Produktu Konsument jest zobowiązany poinformować DOK o tym fakcie.

7.        Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktów na wskazany powyżej w pkt VI.6 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Produktów, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed upływem tego terminu.

8.        Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do Konsumenta.

9.        Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (koszt przygotowania przesyłki związanej ze zwrotem Produktów oraz koszt nadania tej przesyłki). Sprzedający nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty, związane z takimi przesyłkami.

12.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku dokonania zwrotu Produktu, który z uwagi na całkowite lub częściowe zużycie zawartości opakowania, utracił wartość handlową, Sprzedającemu przysługuje prawo potrącenia z wierzytelności Konsumenta o zwrot płatności związanej z zakupem Produktu, wzajemnej własnej wierzytelności Sprzedającego o naprawienie szkody, polegającej na pozbawieniu (w całości bądź w części) wartości handlowej Produktu.

13.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

14.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

VII. Ochrona danych osobowych, polityka cookies

1.        Przy złożeniu zamówienia/założeniu konta, dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

2.        W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies/”ciasteczka”), jeżeli uzyska w tym celu wyraźną zgodę Klienta. Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.  

VIII. Postanowienia końcowe

1.        Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom bez wcześniejszego informowania o jego zmianach. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiany Regulaminu nie mają skutku w odniesieniu do zamówień, złożonych przed ich wejściem w życie.

2.        W sprawach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Odbierz 5% rabatu na swoje pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami oraz poradami ze świata Pharmasis!
Odbierz kupon rabatowy!