POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJA O PODMIOTACH

Administratorem oraz podmiotem zarządzającym treścią strony internetowej www.pharmasis.pl, w tym admistratorem Twoich danych osobowych jest Ekspres Apteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pabianicka 26/2, 04-219 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000525146; REGON 147451237; NIP 113 288 04 58

 

Dalej zwany jako “Ekspres”.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane są całkowicie bezpieczne. W Ekspresie cenimy Twoją prywatność i zawsze starannie chronimy Twoje dane.

 

Za zapewnienie bezpieczeństwa stron www.pharmasis.pl oraz za bezpiecznie przechowywanie udostępnionych przez Ciebie danych odpowiada Ekspers Apteczny Sp. z o.o.

 

Wszystkie dane są chronione przed wtargnięciem nieautoryzowanych stron trzecich, co zapewnia, że Twoja współpraca z Ekspresem jest zawsze bezpieczna.

 

Ochrona danych osobowych oznacza, że:

  • Nigdy nie będziemy w niewłaściwy sposób wykorzystywać Twoich danych osobowych.
  • Nigdy nie ujawnimy Twojego kontaktu ani innych danych osobowych nieautoryzowanemu podmiotowi trzeciemu.
  • Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobie trzeciej wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni bądź zobowiązani na mocy prawa.
  • Możesz szybko i łatwo zrezygnować z otrzymywania e-maili i innych form komunikacji.

Wszystkie nasze działania są zgodne z prawodawstwem europejskim w zakresie ochrony danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej: „RODO”), a także z polską ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej: „Ustawą”).

 

Polityka prywatności obejmuje informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz innych informacji, które Ekspres otrzymuje za każdym razem, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszej strony internetowej oraz udostępniasz je w związku z założeniem konta i złożeniem zamówienia poprzez sklep internetowy, a także w innych celach na które wyrazisz zgodę.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje, które identyfikują Cię jako osobę fizyczną lub które pozwalają Cię zidentyfikować. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest użytkownik, który może zostać zidentyfikowany bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię  i nazwisko, nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie czynności, jakie administrator danych osobowych może wykonać na danych w stosunku do których ma taki status, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Ekspres przetwarza Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy ma ku temu podstawy prawne w związku z Twoją aktywnością na niniejszej stronie. W związku z tym, Ekspres przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

-       w celu zapewnienia dostępu do konta internetowego i sklepu internetowego oraz korzystania z niego – jeżeli masz założone konto. Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy o posiadanie konta w naszym systemie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a od 25 maja 2018 r. - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

-       w celu wykonania umowy sprzedaży – tj. w celu realizacji  złożonego przez Ciebie zamówienia - oraz wypełniania innych zobowiązań ciążących na EKSPRES APTECZNY  Sp. z o.o. z mocy prawa w związku z zawartą umową, przede wszystkim obowiązków podatkowych – jeżeli złożyłeś zamówienie, które jest dla Ciebie realizowane. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takim przypadku są następujące przepisy prawa: art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy, a od 25 maja 2018 r. - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art. 86 § 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,

-       aby powiadamiać Cię o aktualnych promocjach, nowościach i ofercie Ekspresu w drodze wiadomości elektronicznych i  w ramach kontaktu telefonicznego – jeżeli wyraziłeś zgody na przesyłanie Newsletteru oraz na kontakt telefoniczny. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.) oraz art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201.),

-       aby powiadamiać Cię o aktualnych promocjach, nowościach i ofercie Ekspresu przesyłając informacje marketingowe na podany przez Ciebie adres zamieszkania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy, a od 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

-       abyś mógł korzystać z przywilejów Klubu Pharmasis – jeżeli wyrazisz chęć uczestnictwa w Klubie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest  Twoje uczestnictwo w Klubie (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy, a od 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

-       w przypadku, gdy będziesz dochodził Twoich roszczeń przeciwko Ekspresowi i odwrotnie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, a od 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

-       w jakimkolwiek innym celu, na który wyraźnie zgodzisz się podczas współpracy z Ekspresem.

 

Podanie danych niezbędnych w celu zawarcia umów z Ekspresem jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji zawartych umów jest warunkiem wykonania umowy. Brak ich podania spowoduje, iż nie będzie możliwe wykonanie usług ani dostarczanie zamówionych produktów z uwagi na brak danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych niezbędnych w celu wystawienia rachunku/faktury jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z właściwych przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych realizowanych przy użyciu wiadomości elektronicznych (email) oraz urządzeń telekomunikacyjnych (telefon) jest  całkowicie dobrowolne. W każdym czasie możesz wycofać udzielne w tych celach zgody, co nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed ich wycofaniem.

Realizacja marketingu w formie przesyłania informacji reklamowych na Twój adres zamieszkania/inny adres korespondencyjny (jeżeli go udostępnisz) jest możliwe niezależnie od Twojej zgody. Możesz jednakże w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji.

 

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Twoich praw znajdują się poniżej.

 

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, pisząc na: kontakt@pharmasis.pl . Na podstawie Twojej prośby prześlemy Ci informacje zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Jako Użytkownik masz następujące prawa dotyczące uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych:

 

Prawo do wycofania zgody: jeśli jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w jednym lub więcej celów), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 

Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie od Ekspresu, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś uprawniony uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i następujące informacje w zakresie dotyczącym Ciebie: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, ich odbiorcy, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane od użytkownika, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika zgodnie z art. 15 RODO;

 

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od Ekspresu bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;

 

Prawo do usuwania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"): masz prawo do żądania od Ekspresu bez zbędnej zwłoki usunięcia Twoich danych osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(b) wycofałeś udzieloną przez Ciebie zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

(c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,

(d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Ekspres,

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

W określonych okolicznościach, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w dalszym ciągu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od Ekspresu ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

(a) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – na okres pozwalający Ekspresowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,

(c) Ekspres nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

(d) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ekspresu są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

 

 

 

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Ekspres, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Ekspresu, jeżeli łącznie spełnione są poniższe wymogi:

(a)  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Ekspres bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych jeżeli Ekspres przetwarza Twoje dane w jego prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. RODO ), w tym profilowania w oparciu o dane. Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny, Ekspres nie będzie mógł już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoich lub Ekspresu.

 

Chęć skorzystania z ww. praw możesz zgłosić poprzez wiadomość email pisząc na kontakt@pharmasis.pl, w formie listownej pisząc na adres siedziby EKSPRES APTECZNY sp. z o.o. bądź składając pismo osobiście w siedzibie EKSPRES APTECZNY sp. z o.o. – w zależności od tego, która z form kontaktu jest dla  Ciebie najbardziej dogodna.  

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w RODO, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodne z przepisami o ochronie danych. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Masz także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem wobec decyzji organu nadzorczego, a także, gdy organ nadzoru, który jest właściwy, nie rozpatruje skargi lub nie poinformuje Cię w ciągu trzech miesięcy o postępowaniu lub wyniku złożonej skargi. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu przedkłada się sądom państwa członkowskiego, w którym ustanowiony jest organ nadzorczy.

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH

W celu realizacji zawartych umów korzystamy z usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych, np. biur obsługi finansowo-księgowej, dostawców systemów płatności on-line, przewoźników dostarczających przesyłki, dlatego takim podmiotom, wyłącznie w celu realizacji umowy i tylko na czas niezbędny w tym celu, mogą być przekazane Twoje dane osobowe.

 

AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE INFORMACJI (DANE NIEOSOBOWE)

Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę, ogólne, nieosobiste informacje (użytkownicy przeglądarki, liczba odwiedzin, średni czas trwania wizyty, odwiedzane strony) są automatycznie odnotowywane (nie w ramach rejestracji). Informacje te służą do pomiaru atrakcyjności naszej strony internetowej oraz do poprawy zawartości i użyteczności. Twoje dane nie podlegają dalszemu badaniu i nie są ujawniane stronom trzecim. Są do dane, które nie pozwalają ustalić Twojej tożsamości.

 

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są tymczasowo przechowywane na Twoim dysku twardym, dzięki czemu nasze strony internetowe  rozpoznaje komputer przy następnym odwiedzeniu witryny. Ekspres wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu zbierania informacji o korzystaniu z witryny (cele statystyczne) oraz w celu ulepszenia naszych produktów. Ekspres będzie przetwarzał Twoje dane przy użyciu takich plików wyłącznie w przypadku uzyskania Twojej wyraźnej zgody (art. 22 ust. 2 lit. c Rozporządzenia).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie, zgoda ta stanowi podstawę uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana bez jakichkolwiek negatywnych dla Ciebie konsekwencji.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Ekspres jest mocno zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są przez cały czas chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

 

ZGODA NIELETNIEGO

Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać danych osobowych stronom internetowym bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Ekspers nigdy świadomie nie gromadzi danych osobowych od osób nieletnich (osób poniżej 16 roku życia) ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje ich ani nie ujawnia osobom nieupoważnionym bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Powyższe nie ma wpływu na ogólne prawo państw członkowskich, takie jak przepisy dotyczące ważności, opracowywania lub skutków umów dotyczących nieletnich.

Mając na uwadze dostępną technologię, Ekspres podejmie uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzic opiekuna prawnego wydał lub zatwierdził zgodę.

 

ZMIANY

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana, modyfikowana lub aktualizowana, o czym zarejestrowani Użytkownicy strony będą powiadamiani. Wszelkie osoby korzystające  z niniejszej stromy są zobowiązane zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

 

Wszystkie zmiany w naszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie. Korzystając z witryny, Użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

 

 

Data przyjęcia i opublikowania niniejszej wersji Polityki prywatności: 14.05.2018 r.

Odbierz 5% rabatu na swoje pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami oraz poradami ze świata Pharmasis!
Odbierz kupon rabatowy!